Tokai Gakki, Ltd. Japan

 Electric Guitars Luthier & Manufacturer

Tokai Vintage Series -SG124

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar