Tokai Gakki, Ltd. Japan

 Electric Guitars Luthier & Manufacturer

Tokai Vintage Series -SG124

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar

Tokai Vintage Series -LS136F

Tokai Vintage Series Electric Guitar -LS-136F-Cherry Sunburst

Tokai Vintage Series Electric Guitar -LS-136F-Cherry Sunburst

Tokai Vintage Series -LS142Q