Tokai Gakki, Ltd. Japan

 Electric Guitars Luthier & Manufacturer

Tokai Vintage Series -SG124

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar

Tokai Vintage Series-SG-124 BB Electric Guitar

Tokai Vintage Series -LS136F

Tokai Vintage Series Electric Guitar -LS-136F-Cherry Sunburst

Tokai Vintage Series Electric Guitar -LS-136F-Cherry Sunburst

Tokai Vintage Series -LS142Q

Tokai Vintage Series - Electric Guitar LS142Q Indigo Blue

Tokai Vintage Series - Electric Guitar LS142Q Indigo Blue

Tokai Vintage Series - Electric Guitar LS142Q-SDR

Tokai Vintage Series - Electric Guitar LS142Q-SDR

Tokai Vintage Series -ATE 106B

Tokai Vintage Series -AST-104